Algemene Voorwaarden Fiduzia B.V.
1 augustus 2020
INHOUDSOPGAVE
 1. BEGRIPPEN
 2. TOEPASSELIJKHEID
 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT
 4. OPDRACHT, TERBESCHIKKINGSTELLING EN VERVANGING
 5. DUUR EN OPZEGGING VAN EEN OPDRACHT TOT HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN
 6. UW VERPLICHTINGEN
 7. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
 8. UURBELONING EN OPDRACHTGEVERSTARIEF
 9. AANPASSING VAN HET OPDRACHTGEVERSTARIEF
 10. BIJZONDERE MINIMALE BETALINGSVERPLICHTINGEN
 11. HET NAGAAN VAN EEN ARBEIDSVERHOUDING MET EEN UITZENDKRACHT
 12. TERBESCHIKKINGSTELLING EN SELECTIE
 13. GOEDE UITOEFENING VAN LEIDING EN TOEZICHT, GOED OPDRACHTGEVERSCHAP
 14. GARANTIE VEILIGHEID EN VRIJWARING
 15. AANSPRAKELIJKHEID FIDUZIA B.V.
 16. BIJZONDERE UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE EN VRIJWARING
 17. NOTA’S OP BASIS VAN “URENREGISTRATIE MEDEWERKERS”
 18. BETALING EN GEVOLGEN WANBETALING
 19. ALGEMENE SCHADEVERGOEDING
 20. VOORKOMING VAN ONTOELAATBARE DISCRIMINATIE
 21. WET ARBEID VREEMDELINGEN
 22. GEHEIMHOUDING EN DATA PROTECTION
 23. INTELLECTUELE EIGENDOM
 24. PERSOONSGEGEVENS VAN DE UITZENDKRACHT
 25. GEHEIMHOUDING
 26. INTERNETGEBRUIK
 27. AFSTAND VAN RECHTEN
 28. CONVERSIE
 29. NAWERKING
 30. STRIJDIGE CLAUSULES/VOORRANG
 31. STREKKING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
 32. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Artikel 1 Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Opdracht: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Fiduzia B.V. op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele uitzendkracht door Fiduzia B.V. aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet door terbeschikkingstelling van een vervangende uitzendkracht – om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 2. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.
 3. Uitzendbeding: de bepaling in de uitzendovereenkomst tussen Fiduzia B.V. en de  uitzendkracht, inhoudend dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Fiduzia B.V. aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
 4. Opdrachtgeverstarief: het bedrag dat Fiduzia B.V. aan de opdrachtgever per uur  in rekening brengt voor een uitzendkracht, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden.
 5. Clouddiensten: diensten waarbij wij via het internet gebruik maken van software,

Hardware en/of opslagruimte van derden en/of persoonsgegevens beschikbaar stelt aan leveranciers van deze software, hardware en opslagruimte.

 • U, u of opdrachtgever: de partij voor wie de Opdracht wordt verricht.
 • Wij, wij of ons: degene(n) aan wie de Opdracht is verleend.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Fiduzia B.V. voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Fiduzia B.V. die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.
 3. In het geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Fiduzia B.V. en die van de opdrachtgever zullen de algemene voorwaarden van Fiduzia B.V. prevaleren.
 4. Fiduzia B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en lopende Opdrachten.

Artikel 3 Totstandkoming van de Opdracht

 1. De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door u en ons ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin de Opdracht is vastgelegd door ons retour is ontvangen, behoudens het hierna in 3.2 bepaalde.
 2. Als de door u ondertekende Opdracht door ons (nog) niet retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, op het moment dat wij op uw verzoek met de uitvoering van de Opdracht zijn begonnen.

Artikel 4 Opdracht, terbeschikkingstelling en vervanging

Van de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en Fiduzia B.V. moet worden onderscheiden de feitelijke terbeschikkingstelling van een individuele uitzendkracht. Als de opdracht eindigt, eindigt ook de terbeschikkingstelling. Maar als de feitelijke terbeschikkingstelling van bepaalde uitzendkracht om welke reden dan ook eindigt, betekent dat niet het einde van de opdracht. Binnen de opdracht kan worden overeengekomen, dat Fiduzia B.V. zich bij het einde van de terbeschikkingstelling van een bepaalde uitzendkracht zal inspannen om voor vervanging zorg te dragen voor de resterende duur van de opdracht. De opdracht loopt dan door tot deze rechtsgeldig is geëindigd; van rechtswege of door opzegging of ontbinding. Bij tijdelijke verhindering van een uitzendkracht kan nader worden besproken of er behoefte is aan vervanging. Na afloop van de verhindering – zoals bij herstel van ziekte – keert dan in beginsel de oorspronkelijke uitzendkracht terug.

Artikel 5. Duur en opzegging van een opdracht tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

 1. De opdracht tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten kan worden aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te alle tijden worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat opzegging (tijdelijk) is uitgesloten. Verder dient te allen tijden een opzegtermijn van 1 maand (lees: vier weken) in acht te worden genomen wanneer partijen willen opzeggen.
 3. De opdracht voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, en/of een bepaald project, en/of voor de duur van de ter beschikking stelling, zoals bedoeld in Artikel 7: 691 BW.
 4. De opdracht voor bepaalde tijd kan uitsluitend binnen één maand na de aanvang van de werkzaamheden worden opgezegd.

Artikel 6. Uw verplichtingen

 1. Als in het kader van een Opdracht uw medewerking vereist is, zult u alle gegevens en bescheiden, die wij nodig hebben voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door ons gewenste vorm en wijze aan ons ter beschikking stellen.
 2. De Opdracht wordt door ons uitgevoerd op basis van informatie die aan ons in het kader van de Opdracht ter beschikking wordt gesteld, inclusief gesprekken die wij met u of, op uw verzoek, met derden voeren. U staat ervoor in dat de door u verstrekte informatie juist en volledig is. U stemt ermee in dat indien wij in het kader van de opdracht informatie van derden ontvangen wij er, zonder verdere verificatie van die informatie, van uitgaan dat deze informatie juist en volledig is, tenzij in de opdrachtbevestiging daarvan expliciet is afgeweken.
 3. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte informatie, faciliteiten en/of medewerkers, zijn voor uw rekening en risico.
 4. Voor Opdrachten die door ons op uw locatie worden uitgevoerd, zult u zorg dragen voor kantoorruimte en elektronische communicatiemiddelen die naar ons oordeel noodzakelijk of nuttig zijn om de Opdracht uit te voeren en die voldoen aan alle (wettelijke) vereisten.
 5. Indien een dienst niet tijdig (lees 4 dagen van te voren) wordt afgezegd zal Fiduzia B.V. de dienst alsnog in rekening brengen bij opdrachtgever.
 6. Indien een dienst korter blijkt te zijn zal Fiduzia B.V. de uitgevraagde uren in rekening brengen en niet de feitelijke uren.

Artikel 7. Uitvoering van de opdracht

 1. Alle werkzaamheden die door ons worden verricht, worden uitgevoerd naar ons beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van onze (beoogde) werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis.
 2. Het staat ons vrij om – onder onze verantwoordelijkheid – een verleende Opdracht (mede) te laten uitvoeren door één of meer personen die niet direct of indirect aan ons zijn verbonden.
 3. Op uw verzoek worden door u ter beschikking gestelde gegevens na uitvoering van de Opdracht geretourneerd. Wij houden ter zake van de Opdracht een eigen (elektronisch) werkdossier aan met daarin (kopieën van) naar ons oordeel relevante stukken, dat ons eigendom blijft.
 4. Onze administratie (waaronder e-mails en digitale scans bijvoorbeeld van opdrachtbrieven) strekt tegenover u tot volledig bewijs, behoudens door u geleverd tegenbewijs.
 5. Bij de uitvoering van de Opdracht worden wij niet geacht over informatie te beschikken uit andere Opdrachten die wij voor u hebben verricht dan wel thans voor u verrichten.

Artikel 8. Uurbeloning en opdrachtgeverstarief

 1. Het honorarium van Fiduzia B.V. bestaat uit een van te voren overeengekomen opdrachtgeverstarief. De opdrachtgever is aan Fiduzia B.V. het opdrachtgeverstarief verschuldigd, vermenigvuldigd met eventuele door Fiduzia B.V. aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen, over de uren waarop Fiduzia B.V. jegens de opdrachtgever aanspraak heeft.
 2. Voor de duur van de opdracht wordt de uurbeloning van de uitzendkracht vastgesteld conform de functieomschrijving, die de opdrachtgever bij de opdracht heeft verstrekt. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de uitzendkracht uitgeoefende (aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal Fiduzia B.V. de uurbeloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan Fiduzia B.V. verschuldigd zijn.
 3. Wanneer gedurende een opdracht de functie van de uitzendkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zullen de uurbeloning en het opdrachtgeverstarief ongewijzigd blijven.
 4. Het hiervoor in lid 2 en 3 bepaalde laat onverlet dat Fiduzia B.V. en de uitzendkracht vooraf met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd.
 5. Indien de uitzendkracht wordt vervangen door een andere uitzendkracht zal de uurbeloning t.a.v. die andere uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in lid 2 en zal het opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast.
 6. Het overeengekomen tarief zal jaarlijks worden verhoogd met het geldende consumentenprijsindexcijfer.

Artikel 9. Aanpassing van het opdrachtgeverstarief

 1. Fiduzia B.V. is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tussentijds aan te passen, indien de uurbeloning van de uitzendkracht wordt verhoogd en/of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan uitzendkrachten door te berekenen aan de opdrachtgever. Fiduzia B.V. is in ieder geval ook gerechtigd het opdrachtgeverstarief te verhogen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen, als gevolg van loon, – lasten – en/of algemene kostenverhoging door: wijzigingen in of tengevolge van wetten en/of regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wetten en regelgeving en maatregelen van overheidswege óf als gevolg van verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de uitzendarbeid van de uitzendkracht.
 2. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de uurbeloning en/of het tarief te laag is/zijn vastgesteld, is Fiduzia B.V. gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de uurbeloning en het tarief op het juiste niveau te brengen. Fiduzia B.V. kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Fiduzia B.V. zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen

Artikel 10. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

 1. Indien de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, dan is opdrachtgever gehouden tot betaling van 3,5 uren tegen opdrachtgeverstarief, óf;
 2. Is de omvang van de uitzendarbeid is niet of niet eenduidig vastgelegd, dan is de opdrachtgever ten minste gehouden aan Fiduzia B.V.

per oproep te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over drie ½  uren,onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens Fiduzia B.V..

Artikel 11. Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

 1. Definities:

Voor het bepaalde artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht verstaan:

 1. *Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht;

*Het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);

*Het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan:

 • *De aspirant-uitzendkracht die bij Fiduzia B.V. is ingeschreven;

*De (aspirant-)uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever;

*De uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.

 • ‘gewerkte weken’: weken waarin de uitzendkracht bij de opdrachtgever werkzaam is geweest in het kader van de opdracht
 • De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zover de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met Fiduzia B.V. niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de opdrachtgever de opdracht met Fiduzia B.V. niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
 • De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde
 • Voorwaarden overnemen uitzendkracht en sancties bij het niet nakomen van die voorwaarden:
 • De opdrachtgever brengt de uitzendonderneming schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
 • Overige voorwaarden en sancties worden nader bepaald in het contract met de opdrachtgever.

Artikel 12. Terbeschikkingstelling en selectie

De opdrachtgever verstrekt aan Fiduzia B.V. nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de uitzendkracht alsmede de beoogde looptijd van de opdracht. Fiduzia B.V. relateert deze door opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor uitzending in aanmerking komende krachten. Op die basis bepaalt Fiduzia B.V. naar beste kunnen welke uitzendkracht ingevolge de opdracht ter beschikking wordt gesteld. Binnen het hier aangegeven kader is Fiduzia B.V. geheel vrij in de keuze van de uitzendkracht die inzake de opdracht ter beschikking wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 13. Goede uitoefening van leiding en toezicht; goed opdrachtgeverschap

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede m.b.t. de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.
 3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Fiduzia B.V. en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 14. Garantie veiligheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de uitzendkracht werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de uitzendkracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitzendkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met art. 7:658 BW, alsmede met de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de uitzendkrachten. De opdrachtgever vrijwaart Fiduzia B.V. tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de uitzendkracht op Fiduzia B.V, indien en voor zover de wet dit toelaat.
 2. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgesteld, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 3. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn uitzendarbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid 1 en 2 genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
 4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade die de uitzendkracht lijdt doordat een aan de uitzendkracht toebehoorde en door hem in het kader van de opgedragen te verrichten werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. De opdrachtgever zal Fiduzia B.V. tegen alle aanspraken terzake vrijwaren, indien en voor zover de wet dit toelaat.
 5. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid 1 t/m 4.

Artikel 15.  Aansprakelijkheid Fiduzia B.V.

 1. Indien Fiduzia B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
 2. Fiduzia B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fiduzia B.V. is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Fiduzia B.V. is in ieder geval steeds beperkt voor zover de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval dekkend is.
 4. Fiduzia B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fiduzia B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fiduzia B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Fiduzia B.V. is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Fiduzia B.V. deze verplichting niet nakomt, is Fiduzia B.V., met inachtneming van het hierna in lid 7 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij Fiduzia B.V. en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Fiduzia B.V.
 7. Fiduzia B.V. is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade t.g.v. onjuiste selectie van een uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Fiduzia B.V. indient en daarbij aantoont, dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fiduzia B.V..
 8. Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van Fiduzia B.V. tot vergoeding van schade van de opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het opdrachtgeverstarief dat betreffende die uitzendkracht ingevolge de opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de opdracht met een maximum van 26 weken. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Fiduzia B.V.. Aansprakelijkheid van Fiduzia B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 9. Fiduzia B.V. schiet in ieder geval niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade:
 10. Indien Fiduzia B.V. een aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, niet in behandeling neemt;
 11. Indien de contacten tussen de opdrachtgever en Fiduzia B.V. voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht;
 12. Indien Fiduzia B.V., om welke reden dan ook, een uitzendkracht niet of niet langer conform de opdracht ter beschikking kan stellen.

Artikel 16. Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

 1. Fiduzia B.V. is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die uitzendkrachten toebrengen aan de opdrachtgever of derden.
 2. Fiduzia B.V. is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Fiduzia B.V. voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Fiduzia B.V. als werkgever van de uitzendkracht – rechtstreeks of onrechtstreeks – voortvloeiende uit schaden en verliezen die uitzendkracht toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Fiduzia B.V. ten alle tijden tegen aanspraken jegens haar ingesteld welke direct of indirect samenhangen met de uitvoering der opdracht, zoals ook neergelegd in artikel 7: 658 BW (zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer), indien en voor zover de wet dit toelaat.
 5. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

Artikel 17. Nota’s op basis van “Urenregistratie Medewerkers”

 1. De nota’s van Fiduzia B.V. worden in het algemeen uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende Urenregistratie Medewerkers die de opdrachtgever binden;
 2. De opdrachtgever ziet erop toe en garandeert door ondertekening, dat op de werkbriefjes het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede alle overige informatie duidelijk is vermeld en dat eventueel werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld, alsmede dat het aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijdt hetgeen is overeengekomen. De opdrachtgever zal voor zijn eigen administratie een getekende kopie van de urenregistratie houden;
 3. Bij verschil tussen het bij Fiduzia B.V. ingeleverde werkbriefje en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij Fiduzia B.V. ingeleverde werkbriefje voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs;
 4. Indien de uitzendkracht de tijdverantwoording van de opdrachtgever zijn verplichtingen in lid 2 niet is nagekomen, is de Fiduzia B.V. gerechtigd: de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij opdracht genomen over de betreffende periode, hetzij de gewerkte uren te stellen op het door de uitzendkracht opgegeven aantal, tenzij de opdrachtgever kan bewijzen dat de opgave van het aantal gewerkte uren door de uitzendkracht onjuist is en Fiduzia B.V. tijdig over bewijzen kan beschikken en deze onverkort in en buiten rechte mag gebruiken.

Artikel 18. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Fiduzia B.V. ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling is niet toegestaan.
 2. Uitsluitend betalingen aan Fiduzia B.V. of aan een door Fiduzia B.V. schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. De in het bezit van Fiduzia B.V. zijnde doordruk of kopie van de door Fiduzia B.V. verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop renteberekening begint.
 4. Reclamaties betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Fiduzia B.V. zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting.
 5. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van 226,89 euro per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Fiduzia B.V. of door de derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door Fiduzia B.V. ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 19. Algemene schadevergoeding

De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Fiduzia B.V. (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Fiduzia B.V. zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Fiduzia B.V. eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals een vordering tot nakoming, of andere rechtsmaatregelen kan treffen, zoals het inroepen van ontbinding van de overeengekomen opdracht. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – t.a.v. onderwerpen waarbij dat niet het geval is. Het in dit artikel bepaalde doet nimmer af aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 3.

Artikel 20. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen uitzendarbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Fiduzia B.V. worden meegewogen.

Artikel 21. Wet arbeid vreemdelingen

De opdrachtgever aan wie door Fiduzia B.V. een vreemdeling ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van de Wet arbeid vreemdelingen, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document in zijn administratie.

Artikel 22. Geheimhouding en Data Protection

 1. Tenzij (i) enige bepaling uit (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving ons tot bekendmaking verplicht; of (ii) Fiduzia B.V. of personen verbonden aan of werkzaam bij ons optreden in een tucht-, civiel-, bestuurs- en/of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zullen wij en de door ons ingezette personen vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens niet openbaren of aan andere derden dan genoemd in dit artikel 22 verstrekken. Wij handelen bij de uitvoering van de werkzaamheden in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
 2. Opdrachtgever stemt ermee in dat in het kader van: (i) een Opdracht door u aan Fiduzia B.V.  verstrekt, (ii) het voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen, (iii) interne zakelijke doeleinden, wij vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende u en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan u, uw cliënten of derden, verwerken, waaronder begrepen het delen van deze gegevens met:
  1. partijen betrokken bij de uitvoering van de Opdracht; en
  1. onderaannemers en IT-serviceproviders; en
  1. derden ten behoeve van door hen uit te voeren wetenschappelijk onderzoek ter borging van de kwaliteit van onze diensten; en  (d) onze verzekeraars of juridisch of financieel adviseurs.
 3. U stemt ermee in dat wij van u of namens u ontvangen (vertrouwelijke) informatie en persoonsgegevens, mits geanonimiseerd en niet herleidbaar, mogen gebruiken onder andere in het kader van het samenstellen en aan- of onderhouden van best practices, statistiek, onderzoeksdoeleinden en/of benchmarking.
 4. Ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering zijn wij gerechtigd tot het gebruik van Clouddiensten.
 5. Fiduzia B.V. mag voor de doelen omschreven in dit artikel 22 persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese

Economische Ruimte (EER) indien de ontvanger geacht wordt een voldoende niveau van gegevensbescherming te bieden op grond van de AVG.

 • Fiduzia B.V. zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door Fiduzia B.V. in te schakelen derden en medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 • Verwerking van persoonsgegevens door ons vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Tenzij sprake is van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving die u verplicht tot openbaarmaking of tenzij door Fiduzia B.V.

voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zult u informatie met betrekking tot de Opdracht, de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van ons, niet openbaren of aan derden verstrekken.

 • Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Artikel 23. Intellectuele Eigendom

 1. Wij behouden ons alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die wij gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.
 2. Het is u uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, (model) contracten, merken en logo’s en andere geestesproducten van ons, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor uw eigen intern gebruik, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 24. Persoonsgegevens van de uitzendkracht

 1. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een uitzendkracht, die voor en gedurende de opdracht door Fiduzia B.V. kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) verwerken.
 2. Opdrachtgever zal de uitzendkracht op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 25. Geheimhouding

Fiduzia B.V. zal op nader verzoek van de opdrachtgever in zijn verhouding met de uitzendkracht bedingen, dat de uitzendkracht volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent vertrouwelijke informatie m.b.t. de opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. Fiduzia B.V. is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

Artikel 26. Internetgebruik

Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische communicatiemiddelen. Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Dat geldt eveneens voor het gebruik dat wij van elektronische communicatiemiddelen – ongeacht de vorm daarvan – maken in onze contacten met derden waaronder begrepen de (Nederlandse) belastingdienst(en). Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 27. Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid zal onze rechten en bevoegdheden onder de Opdracht niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Opdracht zal uitsluitend van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan.

Artikel 28. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan, op enige bepaling van de Opdracht geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 29. Nawerking

De bepalingen van de Opdracht, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 30. Strijdige Clausules/Voorrang

Als deze Algemene Voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst van de Opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de schriftelijke overeenkomst van de Opdracht opgenomen voorwaarden. Uitsluitend in de schriftelijke overeenkomst van Opdracht kan worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 31. Strekking van de Algemene Voorwaarden

Indien één of meer bepalingen van de opdracht of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn. De titel van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend een informatieve bedoeling, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 32. Toepasselijk recht en Forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Fiduzia B.V. is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste instantie door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.

Bellen of Whatsapp

+31 (0) 207891274
+31 (0) 681430567

Volg ons op:

InstagramLinkedin

Nieuwsbrief